// COVID-19: AUTOMATIC ALCOHOL DISPENSER
// MÁY RỬA TAY TỰ ĐỘNG - CHUNG TAY ĐẨY LÙI COVID
// Code by: Chợ Sáng Tạo Team
// Chức năng: Đóng trễ, ngắt trễ relay khi nhận tín hiệu điều khiển.
// Đặc điểm: 
//  - Cài đặt trước thờ gian đóng/ngắt trễ relay
//  - Cho phép sử dụng biến trở để điều chỉnh thời gian đóng trễ và/hoặc ngắt trễ
//  - Có tùy chọn để sử dụng được cho cả cảm biến trả về mức cao và mức thấp
//  - Có tùy chọn để sử dụng cho cả relay kích mức HIGH hoặc mức LOW


//#define USE_POT_DELAY_ON //Bỏ dấu // nếu dùng biến trở để chỉnh thời gian đóng trễ
//#define USE_POT_DELAY_OFF //Bỏ dấu // nếu dùng biến trở để chỉnh thời gian ngắt trễ

#define DELAY_ON 800    // Thời gian đóng relay trễ  
#define DELAY_OFF 1000   // Thời gian ngắt relay trễ   - 1000 = 1 giây

#define DELAY_ON_RANGE 10000  //Dải thời gian chậm đóng relay (từ 0 đến 10 giây)
#define DELAY_OFF_RANGE 60000  //Dải thời gian chậm ngắt relay (từ 0 đến 60 giây)

#define SENSOR_PIN 2      //chân cảm biến
#define RELAY_PIN  13     //Chân điều khiển relay
#ifdef USE_POT_DELAY_ON
#define DELAY_ON_POT_PIN A0  //Chân cho biến trở điều chỉnh thời gian đóng trễ
#endif
#ifdef USE_POT_DELAY_OFF
#define DELAY_OFF_POT_PIN A1  //Chân cho biến trở điều chỉnh thời gian ngắt trễ
#endif

#define SENSOR_LOW_SIGNAL    //Dùng cảm biến xuất tín hiệu mức thấp
//#define SENSOR_HIGH_SIGNAL  //Dùng cho cảm biến xuất tín hiệu mức cao

//#define RELAY_LOW_TRIGGER   //Dùng cho relay kích mức thấp (LOW)
#define RELAY_HIGH_TRIGGER   //Dùng cho relay kích mức cao (HIGH)

uint32_t pre_millis, pre_millis_2;
uint32_t delay_on = DELAY_ON;
uint32_t delay_off = DELAY_OFF;
bool relay_on;

void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 pinMode(SENSOR_PIN, INPUT_PULLUP);
 pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);

 //init relay status
 #ifdef RELAY_LOW_TRIGGER
 digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
 #elif defined(RELAY_HIGH_TRIGGER)
 digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
 #endif
}

void loop() {
 //read sensor value
 int sensor_value;
 #ifdef SENSOR_LOW_SIGNAL
 sensor_value = !digitalRead(SENSOR_PIN); 
 #elif defined(SENSOR_HIGH_SIGNAL)
 sensor_value = digitalRead(SENSOR_PIN); 
 #endif

 #ifdef USE_POT_DELAY_ON
 //read potentialmeter to define delay on time
 delay_on = map(analogRead(DELAY_ON_POT_PIN),0,1023,0,DELAY_ON_RANGE);
 #endif

 #ifdef USE_POT_DELAY_OFF
 //read potentialmeter to define delay on time
 delay_off = map(analogRead(DELAY_OFF_POT_PIN),0,1023,0,DELAY_OFF_RANGE);
 #endif

 // received sensor signal
 if (relay_on){
  if (millis()-pre_millis_2 >= delay_off) {
   #ifdef RELAY_LOW_TRIGGER
   relay_on = false;
   digitalWrite(RELAY_PIN,HIGH);
   pre_millis = millis();
   #elif defined(RELAY_HIGH_TRIGGER)
   relay_on = false;
   digitalWrite(RELAY_PIN,LOW);
   pre_millis = millis();
   #endif     
  }
 } else {
  if (sensor_value) {
   if (millis() - pre_millis >= delay_on) {
    #ifdef RELAY_LOW_TRIGGER
    digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
    relay_on = true;
    pre_millis_2 = millis();
    #elif defined(RELAY_HIGH_TRIGGER)
    digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);  
    relay_on = true;
    pre_millis_2 = millis();     
    #endif   
   }
  } else {
   pre_millis = millis();
  }
 }
}

Add a code snippet to your website: www.paste.org